Privacy Verklaring

Passion Cuisine

Passion Cuisine respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Passion Cuisine verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Passion Cuisine verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Passion Cuisine veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Passion Cuisine.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Passion Cuisine verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Opstellen van offertes
 • Opmaken van facturen
 • Versturen van digitale nieuwsbrieven via Mailchimp
 • Bestellingen verwerken die via de website passioncuisine.nl worden gedaan
 • Reageren op vragen/verzoeken die via het contactformulier op de website passioncuisine.nl worden ingevuld

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Passion Cuisine verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Passion Cuisine omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Passion Cuisine verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Passion Cuisine deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Passion Cuisine, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Passion Cuisine uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Passion Cuisine ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Passion Cuisine hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Passion Cuisine gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Passion Cuisine in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Passion Cuisine bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Passion Cuisine aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Passion Cuisine t.a.v. Harold Buijnsters

Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor vragen kunt u Passion Cuisine per e-mail bereiken via: info@passioncuisine.nl.

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Passion Cuisine neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website van Passion Cuisine (www.passioncuisine.nl), zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Twitter of Facebook. Passion Cuisine houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Passion Cuisine houdt uitsluitend anonieme gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. Hiervoor worden geen cookies op uw computer opgeslagen.

 

Aanpassing privacy statement

Passion Cuisine heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op www.passioncuisine.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Passion Cuisine via: info@passioncuisine.nl.